0413 - 413 215

Privacybeleid

A&F Recruitment zal de aan haar verstrekte persoonsgegevens te allen tijde behoorlijk en zorgvuldig verwerken. Daarbij zal A&F Recruitment zich houden aan de regels zoals vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of andere relevante wetgeving.

Artikel 1- Definities:

 • Betrokkene: een natuurlijk persoon wie aan de hand van de verstrekte Persoonsgegevens geïdentificeerd kan worden. In dit privacybeleid ook Kandidaat genoemd.
 • Persoonsgegevens: alle gegevens zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming en/of de geldende Europese Privacyverordening. Iedere informatie betreffende de identificatie van de Betrokkene.
 • Verwerking: elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot Persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde middelen.
 • Verantwoordelijke: in dit privacybeleid te weten A&F Recruitment die het doel, de voorwaarden
  en middelen voor de Verwerking van Persoonsgegevens vaststelt.

Artikel 2- Reikwijdte en welke gegevens worden verzameld?

 1. Door A&F Recruitment worden Persoonsgegevens verwerkt in het kader van de overeenkomst tot recruitment.
 2. Deze Persoonsgegevens bestaan uit NAW-gegevens, contactgegevens en het curriculum vitae van de Kandidaat. Dit privacybeleid is van toepassing op de Verwerking van Persoonsgegevens met betrekking tot uitvoering van de diensten die A&F Recruitment aanbiedt.
 3. A&F Recruitment vraagt expliciete toestemming aan de Kandidaat om de gegevens aan te leveren. Daarnaast staat het de Kandidaat vrij om wel of niet zijn/haar curriculum vitae aan te leveren. Indien de Kandidaat ervoor kiest deze wel aan te leveren, wordt dit gezien als toestemming verlenen voor het Verwerken van de gegevens zoals opgenomen in het curriculum vitae.
 4. A&F Recruitment verzameld de Persoonsgegevens op de volgende wijze:
  a. Gegevensverzameling via het internet zoals vragenlijsten, cookies, aanmelden voor nieuwsbrief, aanmelden voor brochures, contactformulier invullen, gegevens uploaden referenties plaatsen of gebruik maken van social media;
  b. Schriftelijke gegevensverzameling via post door middel van ingevulde vragenlijsten of enquêtes;
  c. Persoonlijke vraaggesprekken waarbij informatie genotuleerd of ingevoerd wordt;
  d. Telefonische vraaggesprekken waarbij gegevens genotuleerd of ingevoerd worden.

Artikel 3- Omgang met gegevens:

 1. Persoonsgegevens zullen op een rechtmatige, eerlijke en transparante wijze worden verwerkt door A&F Recruitment. De verzamelde Persoonsgegevens worden te allen tijde vertrouwelijk behandeld.
 2. Indien Betrokkene vaststelt dat diens Persoonsgegevens onjuist zijn geregistreerd bij A&F Recruitment, zal Betrokkene hiervan zo spoedig mogelijk melding maken bij A&F Recruitment. A&F Recruitment zal naar aanleiding van deze informatie op aanvraag de gegevens indien noodzakelijk wissen, dan wel aanpassen of Betrokkene zelf de mogelijkheid bieden tot correctie van deze Persoonsgegevens.

Artikel 4- Doeleinden gegevens:

 1. A&F Recruitment gebruikt Persoonsgegevens van Betrokkenen voor de uitvoering van haar diensten en de daarbijbehorende opdracht. Deze diensten worden uitgevoerd in het kader van recruitment.
 2. De Persoonsgegevens worden Verwerkt voor zover dit noodzakelijk is van de uitvoering van de overeenkomst met betrekking tot de door Betrokkene gevraagde diensten van A&F Recruitment. Verwerking van de Persoonsgegevens zal slechts plaatsvinden wanneer dit nodig blijkt voor de verwezenlijking van de doeleinden in het kader van recruitment.

Artikel 5- Opslag gegevens en bewaartermijn:

 1. De bewaartermijn van de Persoonsgegevens zal slechts voor de duur zijn die noodzakelijk is tot verwezenlijken van de doeleinden en in ieder geval niet langer duren dan maximaal één jaar.
 2. De Kandidaat en de Verwerken kunnen uitdrukkelijk onderling samen overeenkomen dat de Persoonsgegevens langer bewaard mogen worden dan maximaal één jaar, in het kader van het plaatsen van de Kandidaat op een toekomstige vacature.

Artikel 6- Beveiliging gegevens:

 1. A&F Recruitment treft passende technische en organisatorische maatregelen om de Persoonsgegevens op een passend beveiligingsniveau te beschermen.
 2. A&F Recruitmentneemt neemt in ieder geval, passende maatregelen om vernietiging, enige vorm van onrechtmatige Verwerking of ongeoorloofde verspreiding en toegang tot de Persoonsgegevens te voorkomen.

Artikel 7- Rechten van Betrokkene:

 1. Betrokkene heeft, zonder opgaaf van reden, recht zijn toestemming tot het verwerken van diens Persoonsgegevens in te trekken, tenzij dit uitvoering van de overeenkomst onmogelijk maakt, uitvoering van een publieke taak onmogelijk maakt, of wegens medische noodzaak niet mogelijk is, behoudens de wettelijke verplichtingen of andere situatie waarin verwijdering van persoonsgegevens redelijkerwijs niet van A&F Recruitment kan worden gevergd.
 2. De Kandidaat kan op ieder gewenst moment A&F Recruitment verzoeken via info@aenf-recruitment.nl, om de Persoonsgegevens van de Kandidaat te verwijderen.
 3. A&F Recruitment biedt Betrokkene zonder verplichte opgaaf van reden inzage tot diens Persoonsgegevens.
 4. Verwerking van Persoonsgegevens wordt in duidelijke, begrijpbare taal kenbaar gemaakt aan de Betrokkene.

Artikel 8- Doorgifte aan derden

 1. Persoonsgegevens van betrokkenen worden in beginsel niet verstrekt aan derden, tenzij dit noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst of de levering van goederen en/of diensten of als dit gebeurt op grond van (het nakomen van) een wettelijke verplichting.

Artikel 9- Contact en afhandeling klachten

 1. A&F Recruitment biedt de mogelijkheid tot het behandelen van klachten. Klachten kunnen schriftelijk worden ingediend en zullen zo snel mogelijk maar in ieder geval binnen 4 weken worden afgehandeld.
 2. Betrokkene heeft het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit zijnde de Autoriteit Persoonsgegevens.
 3. Vragen en klachten kunnen worden ingediend via: info@aenf-recruitment.nl.

Artikel 10- Wijzigingen privacybeleid

 1. A&F Recruitment behoudt het recht om dit Privacybeleid aan te passen.
 2. Wijzigingen zullen tijdig worden doorgegeven aan de Betrokkene.

Artikel 11- Toepasselijk recht

 1. Op dit privacybeleid en alle daaruit voortvloeiende geschillen is Nederlands recht van toepassing.
 2. De bevoegde rechter in het arrondissement in de vestiging van Oost-Brabant neemt bij uitsluiting kennis van alle geschillen uit hoofde van dit privacybeleid.