0413 - 413 215

Algemene Voorwaarden

Tot stand gekomen op  29 maart 2018.

Algemene Voorwaarden A&F Recruitment, gevestigd aan Zwijsenhof 84, 5461 BG, te Veghel, ingeschreven bij de KvK onder nummer 71252851.

Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Algemene Voorwaarden: De algemene voorwaarden als hierna vermeld.

A&F Recruitment: A&F Recruitment, ingeschreven bij de KvK onder nummer 71252851.

Dienst: Alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die A&F Recruitment voor of ten behoeve van de Opdrachtgever heeft verricht.

Recruitment Fee/ De financiële vergoeding die voor uitvoering van de opdracht met de opdrachtgever is Honorarium: overeengekomen.

Opdracht: De overeenkomst van opdracht tot dienstverlening.

Opdrachtgever: Degene die de gelding van deze algemene voorwaarden heeft aanvaard en opdracht heeft gegeven tot het verrichten van de dienst.

Overeenkomst: Elke overeenkomst gesloten tussen A&F Recruitment en de opdrachtgever.

Artikel 1 Werkingssfeer

 1. Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst gesloten tussen A&F Recruitment en de Opdrachtgever, tenzij van deze Algemene Voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met A&F Recruitment, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.
 3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere Algemene Voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de Algemene Voorwaarden voor al het overige in stand. In geval van deze situatie treden A&F Recruitment en de Opdrachtgever in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.
 5. Afwijkingen van de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk met A&F Recruitment zijn overeengekomen.
 6. Op deze Algemene Voorwaarden en alle gesloten Overeenkomsten, is het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 2 Aanbiedingen en/of offertes

 1. Aanbiedingen en/of offertes worden schriftelijk en/of elektronisch gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.
 2. Alle aanbiedingen en/of offertes van A&F Recruitment zijn vrijblijvend, tenzij in de aanbieding en/of offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien er in de aanbieding en/of offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld vervalt de aanbieding en/of offerte wanneer deze termijn is verlopen.
 3. A&F Recruitment kan niet aan zijn aanbiedingen en/of offertes worden gehouden indien de Opdrachtgever, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding en/of offerte danwel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 4. Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de aanbieding en/of offerte opgenomen aanbod dan is A&F Recruitment daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij A&F Recruitment anders aangeeft.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht A&F Recruitment niet tot het verrichten van een gedeelte van de Opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 6. Aanbiedingen en/of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders of nabestellingen.

Artikel 3 De Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de Opdrachtgever van de aanbieding en/of offerte van A&F Recruitment.
 2. De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, zijnde zolang als nodig voor het plaatsen van de kandidaat en/of het vervullen van de vacature, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 3. A&F Recruitment en de Opdrachtgever kunnen te allen tijde met wederzijds goedvinden de overeenkomst beëindigen.

Artikel 4 Wijziging overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, stelt A&F Recruitment de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. De partijen zullen dan tijdig en in onderling overleg overgaan tot aanpassing van de Overeenkomst.
 2. Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële, kwantitatieve en/of kwalitatieve gevolgen zal hebben, zal A&F Recruitment de Opdrachtgever hierover van te voren inlichten.
 3. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen de Opdrachtgever en A&F Recruitment zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst schriftelijk zijn aanvaard door beide partijen.

Artikel 5 Inhoud van de Overeenkomst

 1. Deze bepaling is uitsluitend van toepassing op werkzaamheden verricht in het kader van recruitment.
 2. A&F Recruitment zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. A&F Recruitment heeft een inspanningsverplichting ten aanzien van de uitvoering van de Overeenkomst.
 3. A&F Recruitment fungeert als een tussenpersoon tussen Opdrachtgever en kandidaat, en richt zich op het vinden van één of meerdere geschikte kandidaten ten behoeve van tewerkstelling bij Opdrachtgever. A&F Recruitment selecteert de naar zijn inziens geschikte kandidaten en introduceert deze aan de Opdrachtgever.
 4. A&F Recruitment garandeert op geen enkele wijze dat de Opdrachtgever een geschikte arbeidskracht vindt, dan wel dat een arbeidsovereenkomst tot stand komt tussen werknemer en Opdrachtgever.       
 5. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor leiding en toezicht voor aan haar door A&F Recruitment voorgestelde kandidaten en voor het ter beschikking stellen van de benodigde middelen om de functie naar behoren uit te kunnen oefenen. Voorts is opdrachtgever verantwoordelijk voor al hetgeen van een werkgever verwacht wordt op basis van wet- en regelgeving.

Artikel 6 Uitvoering van de Overeenkomst in fasen

 1. A&F Recruitment heeft het recht om de Overeenkomst in fasen uit te voeren.
 2. Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft A&F Recruitment het recht om elk uitgevoerd gedeelte afzonderlijk te factureren en daarvoor betaling te verlangen. Indien en zolang deze factuur door de Opdrachtgever niet wordt betaald, is A&F Recruitment niet verplicht tot uitvoering van de volgende fase en heeft zij het recht de Overeenkomst op te schorten.
 3. Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft A&F Recruitment het recht de uitvoering van die onderdelen die tot de volgende fase of fasen behoren op te schorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 4. De Opdrachtgever verstrekt tijdig alle gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, aan A&F Recruitment.
 5. Indien de voorgaande gegevens en instructies niet of niet tijdig worden verstrekt, dan heeft A&F Recruitment het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. De extra kosten die worden gemaakt door de vertraging zijn voor rekening van de Opdrachtgever.
 6. De toepassing van artikel 7:404 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 7 Honorarium/ Recruitment Fee

 1. Het Honorarium en/of tarieven zijn in euro’s uitgedrukt, exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.
 2. Het Honorarium en/of tarieven zijn inclusief  reis-, verblijf-, verpakkings-, bezorg- of verzendkosten en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 3. Het Honorarium bestaat uit een Recruitment Fee. De Recruitment Fee wordt bepaald aan de hand van een onderling overeengekomen percentage van het salaris van de geplaatste kandidaat, nadat de kandidaat daadwerkelijk gestart is. Tenzij, partijen onderling een fixed fee overeengekomen zijn.
 4. Van alle bijkomende kosten zal A&F Recruitment tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst aan de Opdrachtgever opgaaf doen of gegevens verstrekken op grond waarvan deze kosten door de Opdrachtgever kunnen worden berekend.

Artikel 8 Uitvoeringstermijnen

 1. De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd binnen een door A&F Recruitment opgegeven termijn of totdat de vacature vervuld is.
 2. Indien voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is die termijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn.
 3. Indien A&F Recruitment gegevens of instructies nodig heeft van de Opdrachtgever, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn aan nadat de Opdrachtgever deze aan A&F Recruitment heeft verstrekt.
 4. Bij overschrijding van een uitvoeringstermijn dient de Opdrachtgever A&F Recruitment schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij A&F Recruitment alsnog een redelijke termijn wordt geboden om uitvoering te geven aan de Overeenkomst.
 5. Een ingebrekestelling is niet nodig wanneer de uitvoering blijvend onmogelijk is geworden of anderszins is gebleken dat A&F Recruitment zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet zal nakomen. Gaat A&F Recruitment binnen deze termijn niet over tot uitvoering, dan heeft de Opdrachtgever het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te verlangen.

Artikel 9 Betaling

 1. Betaling vindt plaats door middel van overmaking op een door A&F Recruitment aangewezen bankrekening, tenzij anders is overeengekomen.
 2. Betaling achteraf dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, op een door A&F Recruitment aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij anders overeengekomen.
 3. De Opdrachtgever is niet bevoegd op het verschuldigde enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.
 4. A&F Recruitment is gerechtigd de in de voorliggende periode verrichte werkzaamheden aan de Opdrachtgever te factureren. Facturatie vindt per 1 maand plaats.
 5. A&F Recruitment en de Opdrachtgever kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen geschiedt in evenredigheid met de voortgang van het werk. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, moet de Opdrachtgever betalen volgens de termijnen en de percentages zoals deze in de Overeenkomst zijn vastgesteld.
 6. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
 7. In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van A&F Recruitment en de verplichtingen van de Opdrachtgever jegens A&F Recruitment onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 10 Overmacht

 1. Een tekortkoming kan niet aan A&F Recruitment of de Opdrachtgever worden toegerekend, daar de tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. In dit geval zijn de partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien.
 2. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop A&F Recruitment geen invloed kan uitoefenen en waardoor A&F Recruitment niet in staat is de verplichtingen na te komen.

Artikel 11 Garanties recruitment

 1. De garantieperiode strekt zich uit tot de overeengekomen proeftijdperiode tussen de Opdrachtgever en de kandidaat in kwestie. Na het verlopen van deze proeftijdperiode vervalt de garantieregeling.
 2. Indien de verrichte Dienst niet voldoet aan de garantie, zal A&F Recruitment, na vermelding hiervan, binnen een redelijke termijn overgaan tot het introduceren van een nieuwe kandidaat.
 3. Wanneer de garantietermijn is verlopen zijn alle kosten voor vervanging van een nieuwe kandidaat, daaronder begrepen administratie-, voor rekening van de Opdrachtgever.
 4. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien de Opdrachtgever niet aan kan tonen dat de kandidaat aantoonbaar tekortgeschoten is in het verrichten van zijn werkzaamheden en het gerechtvaardigd was van de Opdrachtgever op grond hiervan de kandidaat in zijn proeftijd periode te ontslaan.

Artikel 12 Aansprakelijkheid

 1. A&F Recruitment is niet aansprakelijk indien de door de opdrachtgever gekozen kandidaat niet blijkt te voldoen aan de vereisten of verwachtingen van de opdrachtgever, tenzij artikel 11 van toepassing is.
 2. A&F Recruitment kan nimmer aansprakelijk worden gehouden voor schade, waaronder begrepen gevolgschade, als gevolg van handelen en/of nalaten van een door A&F Recruitment geïntroduceerde kandidaat met wie de opdrachtgever rechtstreeks voor zich en/of middel van derden dan wel voor derden, (mede) als gevolg van de opdrachtuitvoering door A&F Recruitment een arbeidsverhouding van welke aard dan ook is aangegaan.
 3. De uitvoering van de Opdracht geschiedt geheel voor risico en verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever. A&F Recruitment is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door bewuste roekeloosheid of opzet van A&F Recruitment.
 4. A&F Recruitment is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat A&F Recruitment is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor A&F Recruitment kenbaar behoorde te zijn.
 5. Indien A&F Recruitment aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van A&F Recruitment beperkt tot het bedrag  tot maximaal tweemaal het bedrag dat in de factuur staat vermeld of tot het bedrag waarop de door A&F Recruitment aangesloten verzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat A&F Recruitment overeenkomstig de verzekering draagt.
 6. Iedere aansprakelijkheidsvordering jegens A&F Recruitment vervalt binnen één jaar nadat de Opdrachtgever bekend is geraakt met het schadebrengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.

Artikel 13 Exclusiviteit en Geheimhouding

 1. A&F Recruitment kan de Opdrachtgever verplichten om aan A&F Recruitment exclusiviteit over de vacature te verschaffen, gedurende de looptijd van het zoeken van een geschikte kandidaat.
 2. Indien er sprake is van een exclusiviteit ten aanzien van de vacature, zal A&F Recruitment de Opdrachtgever middels de Offerte hiervan op de hoogte stellen.
 3. Deze geheimhoudingsplicht omvat tevens alle gegevens van de werknemers, cliënten, opdrachtgevers en andere relaties waarvan uit hoofde van de Opdracht kennis is genomen.
 4. Het is de Opdrachtgever in elk geval verboden zich uit te laten tegen derden over de gehanteerde tarieven van  A&F Recruitment.

Artikel 14 Cookies

 1. De gegevens en informatie die de Opdrachtgever aan A&F Recruitment verstrekt, zal A&F Recruitment zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren. A&F Recruitment hanteert hiervoor een separaat Privacybeleid.
 2. Bij het bezoeken van onze website kan A&F Recruitment informatie van de Opdrachtgever over het gebruik van de website verzamelen door middel van cookies.
 3. De informatie die A&F Recruitment verzamelt middels cookies kan voor functionele en analytische doeleinden worden gebruikt.

Artikel 15 Nieuwsbrief

 1. De Opdrachtgever kan zich aanmelden voor de nieuwsbrief.
 2. De nieuwsbrief houdt de Opdrachtgever op de hoogte van het laatste nieuws en de meest recente ontwikkelingen.
 3. De Opdrachtgever ontvangt de nieuwsbrief per post en per mail.
 4. De Opdrachtgever kan zich te allen tijde schriftelijk of via de hyperlink afmelden voor de nieuwsbrief. De Opdrachtgever zal dan geen berichten meer ontvangen.

Artikel 16 Wijziging algemene voorwaarden

 1. A&F Recruitment heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.
 2. Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten overeenkomsten.
 3. A&F Recruitment zal de Opdrachtgever per e-mail op de hoogte stellen van de wijzigingen.
 4. De wijzigingen aan de algemene voorwaarden zullen na dertig dagen nadat de Opdrachtgever op de hoogte is gesteld van de wijzigingen van kracht zijn.
 5. Indien de Opdrachtgever niet akkoord gaat met de aangekondigde wijzigingen, heeft de Opdrachtgever het recht om de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 17 Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij A&F Recruitment partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Dit geldt ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de Opdrachtgever zijn woonplaats in het buitenland heeft.
 2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 3. Geschillen tussen A&F Recruitment en de Opdrachtgever zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Oost-Brabant, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Vindplaats

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK onder nummer 71252851.